<address id="11xlx"></address> <form id="11xlx"></form>

<noframes id="11xlx"><listing id="11xlx"><listing id="11xlx"></listing></listing>

<address id="11xlx"></address>
<form id="11xlx"></form> <form id="11xlx"></form>

<form id="11xlx"></form>
БЕЛАРУСК? НАЦЫЯНАЛЬНЫ ТЭХН?ЧНЫ УН?ВЕРС?ТЭТ
Ф?л?ял БНТУ
"Жодз?нск? дзяржа?ны пол?тэхн?чны каледж"
Перевести на русский Translate to English
Г?старычная даведка

У 1958 годзе М?н?стэрствам адукацы? Рэспубл?к? Беларусь пры Беларуск?м а?тазаводзе бы? адкрыты ф?л?ял М?нскага а?тамехан?чнага тэхн?кума ? г. Жодз?на для забеспячэння вытворчасц? квал?ф?каваным? спецыял?стам?. З 1959 года па 1973 год ф?л?ял падрыхтава? 378 спецыял?ста? сярэдняга звяна па спецыяльнасц? ?Апрацо?ка метала? рэзаннем? па вячэрняй форме навучання.

Першым? навучэнцам? ф?л?яла, а затым яго выпускн?кам? был? высокаквал?ф?каваныя праца?н?к? Беларускага а?тамаб?льнага завода. Сярод ?х: Я.Ф. Ба?ш, П.К. Х?нск?, А.Я. Ос?пчык, П.М. Кавуно?, Ф.В. Муха, Я.А. ?вано?, У.?. Лук'яненка ? мног?я, мног?я ?ншыя. Першыя выпускн?к? ?несл? вял?к? ?клад у стана?ленне ? разв?ццё завода.

Загадчыкам ф?л?ялам з 1963 года па 1973 год бы? падпалко?н?к у адста?цы В.В. Яка?ле?. Выкладчыкам? - наста?н?к? школ ? ?нжынерныя кадры БелАЗа.

23 красав?ка 1973 г. загадам № 175 М?н?стэрства вышэйшай ? сярэдняй спецыяльнай адукацы? БССР на базе ф?л?яла створаны Жодз?нск? пол?тэхн?кум. Тэхн?кум пача? падрыхто?ку з верасня 1973 года ? дзённай форме навучання (60 вучня?) ? працягну? падрыхто?ку па вячэрняй форме навучання (119 вучня?). Тэхн?кум размясц??ся ? будынку навучальнага камб?ната БелАЗа. Прынятыя першыя штатныя работн?к?: намесн?к дырэктара па вучэбнай рабоце К.В. Кавалёва, выкладчык? Л.А. Бойка, У.У. Вас?ле?ск?, М.М. Гало?чанка, В.М. Шляхова, Т.М. ?осько. З 1974.01.21 года дырэктарам тэхн?кума прызначаны П.А. Талерчык.

У 1975 году (загад № 148 ад 1975.06.16 года) тэхн?кум прыняты ? падпарадкаванне М?н?стэрства а?тамаб?льнай прамысловасц? СССР, а загадам № 232 ад 1975.09.04 года за ?м замацаваны базавым прадпрыемствам Беларуск? а?тамаб?льны завод.

Загадам № 409 ад 1975.11.19 года па Беларускаму а?тазаводу за тэхн?кумам замацаваны будынак навучальнага камб?ната плошчай 7000м2, перададзена абсталяванне, замацаваны цэх? ? аддзелы для аказання дапамог? ? абсталяванн? каб?нета? ? лабараторый.

Вывучы?шы вопыт лепшых тэхн?кума? М?на?тапрама па стварэнн? вучэбна-матэрыяльнай базы, з дапамогай выкладчыка?, навучэнца? вячэрняга аддзялення ? базавага Беларускага а?тазавода за каротк? тэрм?н было створана 27 каб?нета? ? лабараторый, аснашчаных ТСА, выл?чальнай тэхн?кай, створаны вучэбна-вытворчыя майстэрн?, абсталяваныя больш за 30 адз?нак станочнага абсталявання. У гэты перыяд вял?к? ?клад у стварэнне матэрыяльнай базы ?несл? выкладчык? У.У.Вас?ле?ск?, М.К. Бандаров?ч, В.П. Кавалёнак, А.Г. Кра?цо?, В.П. Бондара?, Л.С. Кухарава, Н.У. Шабанава, К.П. Клязов?ч, В.М. Сярмяжка, А.В. Ракач, Р.М. Молчан, Н.К. Блечко, С.Т. Булат, В.А. Далана?, М.?. Шарамет, ?.А. Булыгa.

У 1984 годзе ?ведзен ? эксплуатацыю ?нтэрнат на 245 месца? ? спарты?ная зала плошчай 600м2.

Калекты? тэхн?кума сярод 45 навучальных устано? М?на?тапрама ? сацспаборн?цтве ста? уваходз?ць у дзясятку лепшых, а ? 1981 годзе заня? 3-е месца.


Шматграннае жыццё навучэнца? тэхн?кума:

  1. дапамога калгасам ? са?гасам Смаляв?цкага раёна па ?борцы бульбы, дзе штогод прыб?рал? 250 - 300 га;
  2. дапамога прадпрыемствам М?на?тапрама падчас вытворчых практык у горадзе Масква, Набярэжныя Чалны, Бранск, К?е?, Ярасла?ль, Тутае?, Ульяна?ск;
  3. стварэнне ? 1978 годзе першага буда?н?чага атрада пад к?ра?н?цтвам выкладчыка В.Ф. Кучаравенка. Затым штогадовая праца студэнцк?х атрада? па ?борцы гародн?ны ? садав?ны ? Валгаградскай вобласц? ? Малдав?? пад к?ра?н?цтвам выкладчыка Ю.Р.Грыдюшка, М.М.Сабале?скага, М.К. Бандаров?ча, С.А. Лугав?ера;
  4. давол? паспяховыя выступленн? зборных каманд тэхн?кума ? спартак?ядах навучальных устано? М?на?тапрама ? аглядах-конкурсах мастацкай самадзейнасц?. У 1980 годзе ? г.Ульяна?ску, удзельн?чаючы ? аглядзе-конкурсе калектыва? мастацкай самадзейнасц? тэхн?кума? М?на?тапрама, прысвечаным 110-й гадав?не з дня нараджэння У.?.Лен?на, мы занял? 2-ое месца ;
  5. 5. удзел каманд каледжа ? конкурсах сярод тэхн?кума? М?на?тапрама на званне ?Лепшы токар? ? ? Рэспубл?канск?х ал?мп?ядах прафес?йнага майстэрства па спецыяльнасцях сярод навучальных устано? М?н?стэрства адукацы? Рэспубл?к? Беларусь. Навучэнцы В.Севасцьянчык, ?.Хацько, Ю.Гато?ца?, Н.Каралёва, А.Федарыста?, Ю.Кот, А. Шчарбако? у складзе зборных каманд тэхн?кума сярод тэхн?кума? М?на?тапрама ? 1980, 1982, 1984, 1986 гадах займал? прызавыя месцы.

Навучэнцы каледжа, удзельн?чаючы ? рэспубл?канск?х ал?мп?ядах прафес?йнага майстэрства па спецыяльнасцях: 2-36 01 31, 2-36 01 01 ? 2-36 03 31 пастаянна займаюць высок?я месцы ? камандным ? асаб?стым зал?ку. Гэта – Я.Бока?, А.Дунае?, А.Барысавец, Д.Кручок, К.Махончанка ? мног?я ?ншыя.

Мы ганарымся сва?м? выдатн?кам? ? Лен?нск?м? стыпендыятам?: Таццянай Шарыкавай, Па?лам Цыбулька, Сяргеем Шамрыцк?м, Л?л?яй Сакавец, В?талем Гаспадарыкам ? мног?м? ?ншым?.

Вял?кую ?вагу педкалекты? каледжа надае выхава?чай рабоце.

Каледж рыхтуе не тольк? першакласных спецыял?ста?, але ? патрыёта? сваёй Айчыны.

Традыцыйным? ? нашым каледжы стал? конкурсы мастацкай самадзейнасц? ?А ну, хлопцы!?, ?А ну, дзя?чаты!?, Спартланды?, круглагодныя спартак?яды. Нашы навучэнцы часта сустракаюцца з ц?кавым? людзьм? (ганаровым грамадзян?нам г. Жодз?на ?.Р. С?даров?чам, ветэранам Вял?кай Айчыннай вайны С.Ф. Костылевым, старшынёй арган?зацы? во?на?-?нтэрнацыянал?ста? П.М. Крэсам), вайско?цам?, выпускн?кам?, праводзяць тэматычныя вечары, ?агеньчык? ?, дыскатэк?, словам, жывуць насычаным ц?кавым студэнцк?м жыццём.

Тэхн?кум наведвал? дэлегацы? моладз? Югаслав?? ? Францы?.

Навучэнцы каледжа любяць спорт, акты?на ?дзельн?чаюць у розных спарты?ных спаборн?цтвах на першынство горада, вобласц?, рэспубл?к? ? дамагаюцца добрых вын?ка?. А выпускн?к? тэхн?кума – майстар спорту м?жнароднага класа Аляксандр Пётух, майстры спорту Аляксей Кул?нчык, Уладз?м?р Ерахавец ? Аляксандр Стральчонак з'я?ляюцца прызёрам? розных м?жнародных турн?ра? па дзюдо ? самба, чэмп?яната? Е?ропы ? свету.

日韩乱码人妻无码中文视频,欧洲日韩亚洲无线在码,欧美日韩无线码免费